Advokátní kancelář
Jansová-Veverka
s.r.o.

Občanské právo

vymáhání peněžitých pohledávek

vztahy k nemovitostem

spory o bydlení

vypořádání spoluvlastnictví

rozvod manželství

vypořádání společného jmění manželů (majetkové vyrovnání po rozvodu)

dědictví a řízení o pozůstalosti

realitní obchody a advokátní úschova

plnění z pojistek

svéprávnost

dovolání k Nejvyššímu soudu ČR

Trestní právo

obhajoba v trestním řízení (obecná kriminalita, hospodářská kriminalita, dopravní nehody)

odškodnění za neoprávněné obvinění

nároky obětí trestných činů proti pachateli

vazební řízení

dovolání k Nejvyššímu soudu ČR

ústavní stížnosti při porušení práva na obhajobu

O kanceláři

Jsme rodinnou advokátní kanceláří, která byla založena v roce 1996 známou kladenskou advokátkou Růženou Jansovou a jejím manželem - bývalým vedoucím katedry teorie práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy Vladimírem Veverkou. V roce 2003 se po tříleté koncipientské praxi stal partnerem advokátní kanceláře jejich syn Vojtěch Veverka. Založení kanceláře navazovalo na předešlou třicetiletou advokátní praxi zakladatelky ve všech oblastech práva. Za dobu našeho působení v advokacii jsme se stali specialisty na zastupování klientů před soudy všech stupňů včetně soudu ústavního v oboru občanského, rodinného a trestního práva, ale nebráníme se žádnému zajímavému problému i mimo tyto obory. Naši advokáti zastupovali klienty v řadě mediálně sledovaných případů a jejich činnost se neomezuje jen na kladenský a středočeský region.

 

Náš tým

JUDr. Vojtěch Veverka

advokát, partner kanceláře, jednatel společnosti

Již v průběhu svého studia pracoval jako praktikant v advokátní kanceláři. V roce 2000 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obhájil diplomovou práci na téma „Darovací smlouva“ a získal titul „Mgr.“. Mezi lety 2000 – 2003 byl v naší kanceláři advokátním koncipientem, od roku 2003 advokátem a od roku 2013 naši advokátní kancelář vede. V březnu 2017 obhájil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy rigorosní práci na téma „Zásada kontradiktornosti v řízení před soudem a její budoucnost v českém trestním procesu", složil rigorosní zkoušku z trestního práva a získal tak titul „JUDr."

V naší advokátní kanceláři se zabývá především vedením civilních soudních sporů, obhajobou ve věcech trestných činů všeho druhu včetně dopravních nehod či závažné hospodářské nebo násilné trestné činnosti. Specializuje se dlouhodobě na na otázky dodržení zákonných a ústavně garantovaných postupů v trestním řízení, ústavní stížnosti, vypořádání společného jmění manželů, vypořádání spoluvlastnictví, právo nemovitostní a jako aktivní pilot též právem v oblasti letectví.


JUDr. Růžena Jansová

advokát, emeritní partner kanceláře

Omlouváme se klientům, ale JUDr. Růžena Jansová v současné době již ze zdravotních důvodů novou klientelu nepřijímá. Můžete se s ní setkat při jednorázových substitucích ve věcech opatrovnického a trestního práva.

JUDr. Růžena Jansová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1964 a do roku 1965 pracovala v advokátní poradně v Plzni, od roku 1965 do roku 1967 vykonávala koncipientskou praxi v advokátní poradně v Kladně. Po složení advokátních zkoušek pokračovala na stejném místě až do roku 1990, kdy byla zrušena státem provozovaná advokacie. Od 1. června 1990 založila svoji soukromou advokátní praxi v Kladně, kterou od roku 1996 provozovala se svým manželem doc. JUDr. Vladimírem Veverkou CSc. pod názvem „Advokátní kancelář Jansová – Veverka“. V naší advokátní kanceláři se zabývá především rodinným právem – v tomto oboru je v regionu jednou z nejdéle působících a nejznámějších advokátek. Specializuje se dlouhodobě zejména na spory o péči o nezletilé děti, vyživovací povinnost, osvojení a rozvody manželství.


Mgr. Kateřina Folbrechtová

advokátní koncipientka

Kateřina v roce 2020 absolvovala Fakultu právnickou ZČU v Plzni. Již v průběhu studia v naší kanceláři pracovala jako právní praktikant a od května 2020 se v rámci koncipientské praxe připravuje na náročné advokátní zkoušky.


Kontakty

V případě, že budete potřebovat naši pomoc, můžete se s námi spojit buď telefonicky nebo pomocí elektronické pošty. Náš sekretariát Vám dohodne schůzku s některým z našich odborníků a na této schůzce se dozvíte vše potřebné. Na první konzultaci si prosím vezměte sebou všechny listiny, které s předmětem konzultace souvisí. Je lépe sebou vzít více listin, nežli je potřeba, než abychom se museli scházet nad tou samou věcí podruhé. Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme,  že naše pomoc Vám bude ku prospěchu.


Advokátní kancelář Jansová - Veverka s.r.o.
Hajnova 40
272 01 Kladno

email: ak@jansova-veverka.cz
tel.: +420 312 247 249

Poučení pro klienty - spotřebitele: Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

Created 2017 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.